STANOVY SPOLKU MONTESSORI PARDUBICE

Článek I. – Název, sídlo a charakter sdružení, doba trvání sdružení

 1. Název spolku: „Spolek Montessori Pardubice“, (dále jen „spolek“).
 2. Sídlo spolku:  ZŠ Polabiny I, Družstevní 305, Pardubice, 53009
 3. Působnost spolku: Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky – celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Zapsaný v oddíle L, č. v. 7449, vedené u KS v Hradci Králové

Článek II. – Cíle činnosti spolku

 1. Propagace a podpora vzdělávacího systému Montessori na Pardubicku.
 2. Poradenství a vzdělávací semináře o výchově, vzdělávání a osobnostním rozvoji pro veřejnost.
 3. Všestranná pomoc se zabezpečením provozu Montessori tříd při mateřských školách (dále jen MŠ) a materiální podpora vzdělávacích a učebních činností v těchto třídách.
 4. Všestranná pomoc se zabezpečením provozu Montessori tříd při základních školách (dále jen ZŠ) a materiální podpora vzdělávacích a učebních činností v těchto třídách.
 5. Spolupráce s dalšími právnickými a fyzickými osobami, účast ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy vzdělávacího systému Montessori

Článek III. – Formy činnosti
Hlavní činnosti spolku:

 1. Šíření osvěty a informací o výchovně vzdělávacím programu Montessori na veřejnosti a ve sdělovacích prostředcích, a za tímto účelem také vydávání tiskovin (letáků a publikací).
 2. Shromažďování finančních prostředků pro zajišťování provozu Montessori tříd MŠ a Montessori tříd ZŠ. Zajišťování vybavení a připraveného prostředí tříd s programem Montessori pro práci dětí ve školce a žáků ve vyučování, školní družině a při mimoškolních aktivitách.
 3. Zajišťování, připravování a vytváření pomůcek a didaktických materiálů pro práci dětí ve třídách Montessori.
 4. Zajišťování a realizace vzdělávacích seminářů pro dospělé, provádění konzultační činnosti v oblasti výchovy, vzdělávání a osobnostním rozvoji.
 5. Správa vlastního drobného dlouhodobého hmotného majetku.
 6. Správa movitého nebo nemovitého majetku.
 7. Další formy a konkretizaci činnosti může stanovit členská schůze.

Článek IV. – Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být kterákoli k právním úkonům způsobilá fyzická osoba starší 18 let věku.
 2. Členství ve spolku se dělí na členství s hlasovacím právem nebo členství s poradním hlasem.
 3. Členství s hlasovacím právem
  1. Může získat zákonný zástupce dítěte třídy Montessori MŠ Klubíčko v Pardubicích nebo ZŠ Polabiny 1 v Pardubicích.
  2. Vzniká na základě správně vyplněné a k rukám výboru spolku doručené přihlášky, a to nejvýše dvěma zákonným zástupcům každého řádně zapsaného dítěte do tříd Montessori MŠ nebo ZŠ. V případě, že do tříd Montessori nově nastupuje přímý sourozenec dítěte, které již do mateřské školy nebo základní školy s programem Montessori řádně chodí, další nové členství zákonných zástupců dále nevzniká.
  3. Zaniká automaticky s posledním dnem ukončení docházky dítěte do tříd Montessori nebo doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku nebo zaniká rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena spolku nebo úmrtím člena spolku nebo zánikem spolku.
 4. Členství s poradním hlasem
  1. Vzniká na základě správně vyplněné a k rukám výboru spolku doručené přihlášky.
  2. Zaniká doručením písemného oznámení člena spolku o vystoupení člena nebo rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena spolku nebo úmrtím člena spolku nebo zánikem spolku.
 5. Seznam členů spolku je neveřejný.

  Článek V. – Práva a povinnosti členů spolku

  1. Všichni členové spolku mají právo
   1. účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován
   2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
   3. podílet se aktivně na činnosti spolku
   4. na žádost nahlédnout do dokumentace spolku nebo jeho účetnictví
   5. účastnit se členské schůze spolku
   6. být voleni a případně zvoleni do orgánů spolku
  2. Členové spolku s hlasovacím právem mají navíc právo hlasovat a volit orgány spolku
  3. Členové spolku s hlasem poradním nemají právo volit orgány spolku ani hlasovat
  4. Všichni členové spolku mají povinnost
   1. dodržovat stanovy spolku a jednat v jejich souladu
   2. jednat a vystupovat v diskusích či na veřejnosti v souladu s cíli spolku, v souladu s pravidly slušného, férového a otevřeného chování pokud vystupují nebo jednají jménem či za spolku, případně se o spolku v diskusích či na veřejnosti zmiňují
   3. svojí činností naplňovat cíle spolku
   4. respektovat usnesení orgánů spolku
   5. účastnit se členské schůze spolku. Vis maior.
  1. Článek VI. – Orgány spolku

   1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny tyto orgány:
    1. členská schůze
    2. předseda spolku, který je statutárním orgánem spolku (dále jen předseda)
    3. výbor spolku (dále jen výbor)
    4. kontrolní komise spolku (dále jen komise)

   Článek VII. – Členská schůze

   1. Členská schůze (dále také jen „schůze“) je nejvyšším orgánem spolku; řádná členská schůze se schází každoročně mezi 1. zářím a 31. říjnem a dále podle potřeby.
   2. Členskou schůzi svolává výbor pozvánkou (oznámením na nástěnkách spolku, na webových stránkách spolku nebo e-mailem) s přesným termínem a místem konání členské schůze nejpozději 15 dní před datem jejího konání.
   3. Členskou schůzi lze svolat mimořádně a to na písemný podnět členů spolku s hlasovacím právem doručený k rukám výboru, kteří prokazatelně zastupují alespoň 1/3 dětí řádně zapsaných tříd Montessori. Konání mimořádné členské schůze se uskuteční nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení písemného podnětu k rukám výboru. Ostatní způsob svolání, konání a průběh mimořádné členské schůze se řídí stejnými pravidly jako řádná členská schůze.
   4. Členské schůze se mohou účastnit pouze členové spolku, hosté (viz dále), případně osoby k tomu pověřené platnou legislativou ČR.
   5. Členská schůze zajišťuje tyto činnosti a poslání:
    1. schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku či přeměně spolku
    2. volí a odvolává výbor, předsedu a kontrolní komisi
    3. schvaluje rozpočet spolku
    4. vyjadřuje se ke zprávě o činnosti spolku, výboru, komise, zprávě o hospodaření za minulé období a kontrolní zprávě
    5. rozhoduje o vyloučení člena ze spolku
    6. vyjadřuje se, určuje obsah a formu činnosti spolku pro další období
    7. rozhoduje o využití finančních prostředků v souladu se stanovami spolku
    8. stanovuje výši členských příspěvků a určuje způsob jejich platby
    9. rozhoduje i o dalších otázkách, pokud tak vyplývá z těchto stanov, popř. ze zákona.
   6. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Hlasování je realizováno transparentním způsobem, který eliminuje nejasnosti ve sčítání hlasů. Při hlasování je třeba zajistit jednoznačné rozlišení hlasů členů spolku hlasujících za dítě řádně navštěvující Montessori třídy MŠ a hlasů členů spolku hlasujících za dítě řádně navštěvující Montessori třídy ZŠ. Před zahájením hlasování výbor z řad přítomných členů spolku určí 2 osoby, které budou hlasy při hlasování sčítat. Výsledky hlasování jsou součásti zápisu ze schůze a jsou kdykoliv členům spolku k nahlédnutí.
   7. O každém předloženém návrhu k hlasování hlasují přítomní členové spolku s právem hlasovat vždy osobně a samostatně nebo jejich zástupci na základě plné moci ověřené úředně nebo členem výboru spolku a vždy pouze o předloženém návrhu, o kterém se má právě hlasovat.
   8. Členové spolku s právem hlasovat, kteří zákonně zastupují stejné dítě, mají pro účely hlasování společný hlas. Jejich hlas se počítá pro účely sčítání výsledků hlasování jako hlas jeden a to za každé jednotlivé dítě, které společně zákonně zastupují. Před hlasováním tedy musí dojít ke shodě, jak budou hlasovat (pro, proti, zdržují se – viz dále) a mají povinnost hlasovat jednoznačně. V opačném případě nebude jejich hlasování bráno na zřetel.
   9. Výsledky hlasování mohou být pouze tyto:
    1. Návrh, o kterém se hlasuje, je přijat v případě, kdy se nadpoloviční většina počtu přítomných členů spolku s hlasovacím právem dětí Montessori tříd MŠ vyjádří pro přednesený návrh a zároveň se také nadpoloviční většina počtu přítomných členů spolku s hlasovacím právem dětí Montessori tříd ZŠ vyjádří pro přednesený návrh. O přijetí návrhu se provede písemný zápis.
    2. Návrh, o kterém se hlasuje, není přijat v případě, kdy se nadpoloviční většina počtu přítomných členů spolku s hlasovacím právem dětí Montessori tříd MŠ vyjádří proti přednesenému návrhu a zároveň se také nadpoloviční většina počtu přítomných členů spolku s hlasovacím právem dětí Montessori tříd ZŠ vyjádří proti přednesenému návrhu. O nepřijetí návrhu se provede zápis.
    3. Návrh, o kterém se hlasuje, je v tzv. „patu“. V případě nesouhlasného výsledku hlasování mezi přítomnými členy spolku s hlasovacím právem dětí Montessori tříd MŠ a přítomnými členy spolku s hlasovacím právem dětí Montessori tříd ZŠ. V případě patu proběhne o vzniklém výsledku diskuse přítomných a na základě výsledku diskuse bude přednesen nový návrh a proběhne hlasování o nově předloženém návrhu.
   10. Protesty nebo připomínky k průběhu hlasování je možné vznést a je nutné, aby byly vzneseny ihned v okamžiku, kdy je založena pochybnost o průběhu hlasování. Protest nebo připomínka se ihned projedná. Na později vznesené protesty nebo připomínky nebude brán zřetel.
   11. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomen počet členů spolku s hlasovacím právem - rodičů alespoň jedné třetiny dětí Montessori tříd MŠ a zároveň rodičů jedné třetiny dětí Montessori tříd ZŠ.
   12. V průběhu členské schůze bude ze schůze pořizován čitelný zápis, který bude bezprostředně po skončení schůze parafován (podepsán) přítomnými členy výboru, přítomnými členy kontrolní komise, dvěma dalšími přítomnými zástupci členů spolku a osobou, která zápis provedla. Na požádání je možné, aby si kdokoli z přítomných členů spolku udělal v místě konání členské schůze výpis nebo opis zápisu. Výbor je povinen zajistit přepis zápisu členské schůze a nejpozději do 5 kalendářních dní jej dát k dispozici členům spolku. Zápis pořízený v průběhu schůze (jeho originál) bude uložen do dokumentace spolku.
   13. Členské Schůzi může být přítomen host. Hostem se rozumí osoba, která je výborem písemně pozvána k účasti na schůzi a není členem spolku. Návrh na osobu, která by měla, nebo mohla být hostem schůze, může podat k rukám výboru kterýkoli člen spolku. Výbor v případné spolupráci s dalšími osobami rozhodne, zda navrhovanou osobu jako hosta na členskou schůzi pozve či nikoli. Pokud pozvaný host přijme a na členskou schůzi se dostaví, je mu prokazována přiměřená a náležitá úcta.

   Článek VIII. – Výbor a předseda, jednání jménem spolku

   1. Výbor je výkonným a řídícím orgánem spolku. Výbor je 7 členný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. V čele výboru stojí předseda, který je současně členem výboru. Výbor a předseda jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Tři členové výboru jsou voleni členy spolku s hlasovacím právem – rodiči dětí Montessori tříd MŠ a tři členové výboru jsou voleni členy spolku s hlasovacím právem – rodiči dětí Montessori tříd ZŠ. Předseda je volen členy spolku s hlasovacím právem – rodiči dětí Montessori tříd MŠ a ZŠ společně. Činnost výboru spolku řídí zvolený předseda, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
   2. Výbor přijímá svá usnesení hlasováním a to prostou většinou hlasů přítomných členů výboru. Z každé schůze výboru musí být bez zbytečného zdržení proveden zápis, který bude uložen do dokumentace spolku.
   3. Výbor jmenuje hospodáře spolku. Hospodář spolku je za svoji činnost odpovědný výboru.
   4. Výbor řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru je volně přístupná členům spolku. Výbor odpovídá za svou činnost členské schůzi.
   5. Výbor může přijmout usnesením svůj jednací řád, který podrobněji upraví práva a povinnosti členů výboru. Žádné ustanovení takového jednacího řádu nesmí být v rozporu s těmito stanovami. Ustanovení jednacího řádu, které je v rozporu s těmito stanovami, je neplatné.
   6. Výbor:
    1. na své nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku,
    2. zařazuje na program členské schůze body, o jejichž projednání členové spolku požádají alespoň 5 dnů před termínem konání schůze,
    3. připravuje zprávu o činnosti výboru za minulé období, zprávu o hospodaření, návrh rozpočtu spolku na další období, případné změny stanov spolku, návrh cílů další činnosti spolku.
   7. Předseda je statutárním orgánem spolku. Mezi jeho základní povinnosti patří transparentní, pravdivé a bezodkladné informování o svých aktivitách souvisejících s činnosti spolku všech členů výboru. Jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně.
   8. Výbor se pravidelně schází s vedením i učitelským sborem MŠ i ZŠ a průběžně komunikuje a projednává všechny důležité okolnosti běžného provozu mateřské i základní školy, koncepce rozvoje, plánů akcí a aktivit a dalších otázek souvisejících s cíli spolku. Potřeba schůzky se řídí aktuálními potřebami kterékoli ze stran. O schůzce a jejím průběhu je třeba bez zbytečného prodlení informovat všechny členy výboru.

   Článek IX. – Rezignace, zánik členství u člena výboru

   1. Členství člena výboru zaniká doručením písemného oznámení (k rukám výboru) o rezignaci člena výboru na funkci člena výboru, úmrtím člena výboru, zánikem spolku.
   2. Zanikne-li jedním z výše uvedených způsobů členství člena výboru, výbor ve své činnosti pokračuje v omezeném početním stavu. Jedná -li se jedním z výše uvedených způsobů o zánik funkce předsedy výboru, výbor zvolí ze svých řad zastupujícího předsedu a dále ve své činnosti pokračuje v omezeném početním stavu. V případě rovnosti hlasů při hlasování výboru o zastupujícím předsedovi je v tomto případě třeba dojít k jednoznačné shodě výboru. Volby zastupujícího předsedy jsou povinni účastnit se všichni členové výboru bez zbytečných prodlení. Volbu zastupujícího předsedy organizuje výbor.
   3. Poklesne-li počet členů výboru pod 5 členů, je výbor povinen okamžitě svolat členskou schůzi, která zvolí nový výbor. Rezignace je účinná k datu zvolení nového výboru.

   Článek X. – Kontrolní komise spolku

   1. Členy kontrolní komise volí členská schůze.
   2. Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. Jejím funkčním obdobím je jeden rok.
   3. Připravuje kontrolní zprávy, které každoročně předkládá k projednání členské schůzi. Kontrolní komise je za svou činnost odpovědná pouze orgánu členské schůzi a nepodléhá jiným rozhodnutím než rozhodnutím orgánu členské schůze.
   4. Kontrolní komise má minimálně dva členy, po jednom členovi voleném za třídy MŠ a jednom členovi voleném za třídy ZŠ.
   5. Člen kontrolní komise nesmí být zároveň členem výboru spolku.

   Článek XI. – Zásady hospodaření

   1. Spolek hospodaří s finančními prostředky, které jsou tvořeny příspěvky a peněžními dary členů spolku, peněžními dary fyzických a právnických osob, příspěvky z veřejných rozpočtů, dotacemi a granty a příjmy plynoucími z naplňování cílů spolku.
   2. Příspěvky a peněžní dary členů spolku - rodičů a zákonných zástupců dětí Montessori tříd MŠ jsou účelově vázány na podporu těchto tříd.
   3. Příspěvky a peněžní dary členů spolku - rodičů a zákonných zástupců dětí Montessori tříd ZŠ jsou účelově vázány na podporu těchto tříd.
   4. Finanční prostředky jsou uloženy na běžném korunovém účtu. Disponuje s nimi výbor prostřednictvím pokladníka nebo předsedy a jednoho člena výboru spolku. S částkami nad 500.000 Kč disponuje pouze členská schůze na základě rozhodnutí přijatého hlasováním.
   5. O hospodaření jsou vedeny řádné záznamy v souladu s platnými finančními a účetními předpisy a je průběžně kontrolováno výborem a kontrolní komisí.
   6. Hospodaření se uskutečňuje dle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. Za hospodaření zodpovídá výbor, který každoročně předkládá zprávu o hospodaření za minulé období.
   7. Finanční prostředky jsou používány na činnost v souladu s těmito stanovami, cíli spolku a se schváleným rozpočtem.
   8. Spolek vlastní, spravuje a řádně eviduje drobný dlouhodobý hmotný majetek, movitý i nemovitý majetek, který pořizuje v souladu s těmito stanovami.
   9. Za inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku odpovídá výbor. Zpráva o provedené inventarizaci je součástí zprávy o hospodaření.

   Článek XII. – Okolnosti zániku spolku

   V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle budou blízké cílům spolku.

   Článek XIII. – Ostatní

   O podmínkách členství ve spolku, náplni činnosti spolku a výsledcích činnosti spolku je možné se informovat v sídle spolku, u členů výboru spolku, prostřednictvím aktivit spolku a to kdykoli a jakoukoli přijatelnou a slušnou formou.


  2. V Pardubicích dne: 22. 10. 2015