Literatura o metodě Montessori

ČESKÁ LITERATURA O MONTESSORI

 • BAĎURÍKOVÁ, Z.: M. Montessori. In: Predškolská výchova, XLVII, 1993/94, č. 3-4, s. 10-11.
 • BĚLINOVÁ, J.: Z dějin předškolní výchovy. Praha, SPN 1980, s. 56-58.
 • CIPRO, M.: Prameny výchovy. Praha, Panorama 1991, s. 419-435.
 • CIPRO, M.: Průvodce dějinami výchovy. Praha, Panorama 1984, s. 295-303.
 • DOČEKALOVÁ, M.: Škola hrou. Montessori-metoda. In:Betynka, IV, 1995, č.l, s. 46-47.
 • GREGOROVÁ, V.: Využití prvků montessoriovské pedagogiky u dětí s kombinovanými vadami. Praha, PedF UK 1996. Diplomová práce.
 • HABIŇÁKOVÁ, E.: Špeciálna a liečebná pedagogika Montessoriovej. In: Predškolská výchova, XL V, 1990/91, č. 6, s. 5-6.
 • HAINSTOCK, E. G.: Metoda Montessori a jak ji učit doma. Praha, Pragma 1999
 • HESSEN, S.: Filozofické základy pedagogiky. Praha 1936.
 • HRDLIČKOVÁ, A.: Pedagogická koncepce M. Montessoriové jako podnět i pro výchovu dětí staršího školního věku. In: Pedagogická revue, XLIV, 1992, č. 4, s. 423-430.
 • CHLUP, O. - NOVOTNÝ, J.: Výchova v zrcadle pramenů. II. díl. Praha, DK 1950, s. 152-167.
 • JAROLÍMOVÁ, D.: Praktický život, Smyslová výchvoa, Matematika, Mateřský jazyk. [CD/ROM], jarolimova@quick.cz
 • JEDELSKA, E.: Montessori - výchova ke svobodě. In: Rodiče, 1998, č. 2, s. 44-47.
 • LANGROVÁ, K.: Pedagogika Marie Montessoriové a české země. Praha, FFUK 1995. Diplomová práce.
 • LUDWIG, H. a kol.: Vychováváme a vzděláváme sMarií Montessoriovou. Praha, ČS EFFE 2000, překl. K. Rýdl
 • MAŇASOVA, I.: Seznámení se školou Montessoriové v Londýně. In: Predškolská výchova, XLIV, 1989/1990, č. 11, s. 24-26.
 • MIŠURCOVÁ, V.: O životě a díle Marie Montessoriové. In: Predškolská výchova, XV, 1971, č. 4, s. 87-90.
 • MIŠURCOVÁ, V.: Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku v 19. a 20. století. Praha, SPN a ÚÚVPP 1980, s. 75-79, 230-234.
 • MONTESSORI, M.: Příručka vědecké pedagogiky. Praha, 1926. Překl. M. Kožíšková.
 • MONTESSORI, M.: Tajuplné dětství. Praha, SPS 1998, překl.: Jan Volín
 • MONTESSORI, M.: Objevování dítěte. Praha, SPS 2001, překl.: V. Henelová
 • MONTESSORI, M: Absorbující mysl. Praha, SPS 2003, překl.: Jan Volín
 • PULPÁNOVÁ, V.: Myšlenky Marie Montessoriové zapouštějí kořeny. In: Učitelské listy, V, 1997/98, č. 5, s. 18-19.
 • PRŮCHA, J.: Alternativní školy. Praha, Portál 1996, s. 26-28.
 • RÝDL, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno, Zeman-Print, 1994, s. 79-121.
 • RÝDL, K.: Ke 120. výročí narození Marie Montessoriové. In: Pedagogika, XL, 1990, č. 6, s. 714-716.
 • RÝDL, K.: Aktuální smysl pedagogiky Marie Montessoriové na konci 20. století. In: Sborník z 5. konference o alternativní pedagogice. Olomouc, PedF UP 1995, s. 261-265.
 • RÝDL, K.: O radosti z poznávání. Pedagogika Marie Montessoriové. In: Rodina a škola, XLV, 1998, č. 4, s. 10-11.
 • RÝDL, K.: Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori. Praha, Public History 1999
 • RÝDL, K.. Metoda Montessori pro naše dítě. Inspirace pro rodiče a další zájemce. Pardubice, FF ÚPa a EFFE 2006
 • SAJDOVÁ, V.: Marie Montessoriová a její metoda výchovy. Praha 1935.
 • SINGULE, F.: Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích. Praha, SPN 1966.
 • SINGULE, F. - RÝDL, K.: Pedagogické proudy 1. poloviny 20. století. Praha, FFUK 1998, s. 7-11.
 • ŠEBESTOVÁ, V. - ŠVARCOVÁ, J.: Maria Montessori - aktuálně. Praha, SPgŠ 1996.
 • ŠTURMOVÁ, M.: Marie Montessoriová a její přístup k rozvíjení matematických schopností. In: Specifické poruchy učení a chování. Sborník IPPP CR 1994, s. 85-89.
 • ŠVEJDOVA, P.: Utváření matematických představ u dětí na Montessori škole. Praha, PedF UK 2004
 • TOMÁŠEK, F.: Činná škola v náboženském vyučování s ohledem na metodu Marie Montessoriové. Olomouc 1940.
 • TOMÁŠEK, F.: Pedagogika. Pro vychovatele a rodiče. Praha 1992.
 • VÁCLAVÍK, V.: Cesta ke svobodné škole. Hradec Králové, LÍP 1997, s. 48-53.
 • ZELINKOVÁ, O.: Pomoz mi, abych to dokázal. Pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Praha, Portál 1997.
 • MARIE MONTESSORI: Od dětství k dospívání. Praha, Triton, 2011
 • HAINSTOCK ELIZABETH, G: Metoda Montessori a jak ji učit doma – školní léta, Praha, Pragma, 1999

ANGLICKÁ LITERATURA O MONTESSORI

 • Montessori, Maria: The Secret of Childhood. First Ballantine Books 1972
 • Montessori, Maria: Absorbent Mind. First Owl Book 1995
 • Montessori, Maria: The Discovery of the Child. First Ballantine Books 1972
 • Lillard, Paula Polk: Montessori today. Schocken Books New York 1996
 • Montessori, Maria: The Montessori Method. Schocken Books 1967
 • Standing, E.M.: Maria Montessori Her Life and Work. First Plume Printing 1984
 • Seldin, Tim; Epstein, Paul: The Montessori Way. The Montessori Foundation 2003
 • Montessori, Maria: The Advanced Montessori method I, II. Teh Clio Montessori series